Systematiskt kvalitetsarbete

Varje huvudman, rektor och arbetslagen har ansvar att systematiskt planera, följa upp och analysera resultaten i förhållande till nationella mål, krav och riktlinjer.

Skollagen innehåller ett tydligt krav på ett systematiskt kvalitetsarbete. 

Detta genomförs regelbundet på Tiunda förskola, dels på avdelningsplaneringar en gång i veckan och på planeringsdagar som sker fyra gånger om året då förskolan är stängd.

Som en del i utvecklingsarbetet på förskolan läggs stor vikt i att använda resultatet av föräldraenkäten som skickas ut till alla vårdnadshavare.

Uppdaterad: